O PROJEKCIE

CELEM GŁÓWNYM projektu ROZWIŃ ŻAGLE Z KOMPASSEM jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji dla 300 osób zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie województwa pomorskiego, będących pracownikami MMŚP lub przedsiębiorstw ekonomii społecznej.


OSIĄGNIĘCIE CELU zostanie zapewnione w okresie realizacji projektu poprzez:

• rozwój zawodowy 300 osób w wieku aktywności zawodowej

• analizę potrzeb edukacyjnych, sprecyzowanie programów i harmonogramów zajęć oraz dobór metod nauczania we wsparciu doradczym przygotowującym do otrzymania rekomendacji do udziału w kursie/szkoleniu

• zbadanie preferencji i możliwości doskonalenia zawodowego w oparciu o profil danej osoby, w tym posiadanego wykształcenia

• ułatwienie nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych poprzez wsparcie dotacyjne w postaci środków finansowych w wysokości 85% kosztu szkoleń/kursów zawodowych

ROZKŁAD WSKAŹNIKÓW

GRUPĄ DOCELOWĄ projektu jest 300 os. fizycznych, 165 kobiet i 135 mężczyzn będących w wieku aktywności zawodowej ( 18 lat i więcej), w tym 10 os. w wieku 18-25 lat, 290 w wieku 25 lat i więcej, w tym 180 w wieku 50+ i o niskich kwalifikacjach. Zatrudnionych w MMŚP lub przedsiębiorstwach ekonomii społecznej. Zamieszkujących, w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie województwa pomorskiego.

Projekt będzie realizowany na terenie całego województwa pomorskiego. Do projektu kwalifikowane będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 18 r. ż. Ze wsparcia wyłączone są osoby, które nie są pracownikami MMŚP lub PES i nie zamieszkują, w rozumieniu kodeksu cywilnego, na terenie województwa pomorskiego.

Osoby w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem: 90 kobiet, 90 mężczyzn

Uczestnicy w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem: 160 kobiet, 130 mężczyzn

Osoby o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem: 90 kobiet, 90 mężczyzn

Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których pracownicy zostali objęci wsparciem: 23

ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ JUŻ DZISIAJ
500 385 660 lub 516 444 752

RODZAJE WSPARCIA

Uczestnicy projektu otrzymują następujące wsparcie:

Kwalifikacje komputerowe/informatyczne

.....

Kurs magazynier z obsługą wózka widłowego (30os. x 120godz.) wraz z egzaminem UTD operatora wózka widłowego

........

Kurs spawanie metodą MAG/MIG (30os. x 120godz.) wraz z egzaminem i certyfikatem.

........

Kurs dla kandydatów na księgowego I st. (30os. x 116godz.) wraz z egzaminem

........

Certyfikowany Konsultant Finansowy - ZBP (30os. x 40godz.) wraz z egzaminem i certyfikatem

.......

Szkolenie Prince 2 Foundation (30os. x 22godz.) wraz z egzaminem i certyfikatem.

.........Głównymi zadaniami doradcy będą m.in.: wzmacnianie postawy rozwoju kwalifikacji uczestników, uświadamianie znaczenia aktywności zawodowej, wspieranie ich poczucia własnej wartości i pewności siebie, przełamywanie lęku przed porażką, budowanie wiary w trwałość przedsięwzięcia, pomoc w zaplanowaniu organizacji czasu pracy i niwelowaniu stresu. Uczestnik Projektu otrzyma rekomendacje do udziału w kursie/szkoleniu.

Aby ułatwić uczestnictwo Rodzicom/Opiekunom dzieci do lat 7 lub sprawującym opiekę nad osobą zależną, Beneficjent zapewnia zwrot kosztów za opiekę.

Zwrot kosztów za opiekę nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną - może być przyznany dla nie więcej niż 10% Uczestników projektu, według kolejności złożenia odpowiedniego wniosku. Zwrot przysługuje osobie posiadającej dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia i zamieszkuje gospodarstwo domowe wspólnie z Rodzicem/Opiekunem prawnym biorącym udział w projekcie lub osobie, która sprawuje opiekę nad osobą zależną. Zwrot kosztów po zakończeniu udziału w projekcie.

DOKUMENTY

Dokumenty już wkrótce do pobrania.

Komplet dokumentów


Aby zgłosić się do projektu należy pobrać, wypełnić i przesłać na adres biura projektu komplet dokumentów (łącznie z podpisanym regulaminem).
Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.

Adres Biura Projektu:
ul. Sobieskiego 227/22
84-200 Wejherowo

Proszę nie drukować i nie wypełniać umowy szkoleniowej. Przedstawiony dokument stanowi wzór dokumentacji, abyście mogli Państwo się z nim zapoznać wcześniej.
Po wyłonieniu wykonawcy danej usługi, Każdy Uczestnik otrzymuje umowę indywidualnie na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

INNE DOKUMENTY

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu.

Kompass Consulting Buczkowski Maciej 

ul. Grunwaldzka 21, IV piętro
60-783 Poznań

e-mail: biuro@kompass-consulting.pl
tel/fax +48 61 843 43 43

Biuro projektu

ul. Sobieskiego 227/22
84-200 Wejherowo
505 209 899
lub
516 444 752
lub
500 385 660

Czynne:
Pon - 8-18
Wt – Pt – 8-16

Email

rozwinzagle-pom@kompass-consulting.pl